< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Conferentie Gedrag Mag 2017

Conferentie Gedrag Mag 2017 logo
LocatieVathorst College
Datumza 7 oktober 2017
Ledenprijs€ 125
Niet-ledenprijs€ 175

Na het succes van de eerste twee 'Gedrag mag!' conferenties organiseren wij, het Sectorbestuur PO van de AOb, op zaterdag 7 oktober 2017 een derde conferentie.

Kees van Overveld trapt af met een lezing over zijn nieuwste boek SEL (Sociaal Emotioneel Leren).

Daarna volgen 8 workshops die in 3 rondes kunnen worden bezocht. Onze workshopsprekers zijn o.a. Wijnand Gijzen met het onderwerp De Groepsplanloze basisschool, Jolande Bisschop gespecialiseerd in gedragsproblematiek van het jonge kind, André Rietman, neuropsycholoog bij de Erasmus universiteit en Jan Jutstra met Insights Discovery.

De conferentie is gevalideerd door het lerarenregister

9.30 – 10.00 uur  Inloop
10.00 – 10.15 uur Welkom
10.15 – 11.30 uur Lezing door Kees van Overveld
11.45 – 12.45 uur 1e workshopronde
12.45 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur 2e workshopronde
14.40 – 15.40 uur 3e workshopronde
15.40 – 16.15 uur Uitdelen certificaten, kleine borrel
   
Spreker: Jules van Driel (Scoor)
In het kader van passend onderwijs hebben leerkrachten een belangrijke opdracht om alle leerlingen een kans te geven in de groep. In deze “workshop/ presentatie ” zal m.b.v. de 5 pijlers van PBS handreikingen worden gegeven, die een rol spelen bij het gedrag van kinderen. Deze “workshop / presentatie” richt zich op leerkrachten en intern begeleiders, die onbekend zijn met Positive Behavior Support ( PBS). Jules van Driel is reeds jaren werkzaam als ambulant begeleider bij Scoor. Hij heeft gewerkt in diverse functies in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Hij is vooral gericht op de aanpak van gedragsproblematiek bij leerlingen.
Spreker: Jan Jutstra (ANDURS)
Drijvende kracht achter Andurs is Jan Jutstra. Hij heeft een jarenlange ervaring als adviseur. Zijn kracht is dat hij op een vriendelijke, indringende manier de ander uitdaagt tot zelfreflectie en actie. Hij heeft aandacht voor de zachte menskant en tegelijkertijd is zijn aanpak er één van no-nonsense. “Als het nodig is, zetten we het even stil, maar altijd met de bedoeling om daarna uit te komen bij het doel!” Jan is van huis uit theoloog en studeerde af in het hoofdvak psychologie. Na een intensief studieprogramma heeft hij inmiddels zijn sporen verdiend als organisatieadviseur, trainer en coach. Hij is zich gaan specialiseren in ‘nieuw leiderschap’ dat gebaseerd is op de concepten van ‘servant en connecting leadership’. Zijn programma’s hebben hun weg gevonden in zowel de profit als de non-profit sector. Jan is opgeleid in het toepassen van Insights Discovery . ‘Insights Discovery’ gebruikt een eenvoudige kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en organisatieontwikkeling te bevorderen. Insights heeft op basis van de theorie van Jung een instrument ontwikkeld waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen een uitermate accuraat persoonlijkheidsprofiel kan worden gemaakt.
Spreker: Frens Lemeer
Bij -gedrag mag- denkt men in eerste instantie waarschijnlijk aan “het gedrag van de leerling”. In deze workshop staan we stil bij het gedrag dat we van een goede leerkracht verwachten. Wat zie en hoor je als je een topleerkracht aan het werk ziet. Hoe komt deze door inzet van leerkrachtgedrag tot goed onderwijs. Na deze workshop heb je meer inzicht in die leerkrachtvaardigheden en de middelen om zowel het gedrag van een leerkracht als de gehele school (de zogenaamde satéprikker) in kaart te brengen. Na 17 jaar leerkracht in het SBO en 22 jaar directeur in het basisonderwijs en SBO te zijn geweest, is Frens Lemeer sinds anderhalf jaar uit loondienst en ondernemer in het onderwijs. Hij ontzorgt nu directeuren van problemen. Meestal voert hij kwaliteitsonderzoek uit, maar ook doet hij voorbereidingen voor inspectiebezoeken zoals schrijfopdrachten die betrekking hebben tot verplichte documenten die de inspectie graag wil zien. Omdat hij drie keer bewust als directeur naar een [zeer] zwakke school over gestapt is, heeft Frens heel veel ervaring met het inspectiebezoek. Zijn workshop gaat over de route van lesbezoeken naar zelfanalyse middels de dwarsdoorsnedes, die de bijnaam de satéprikker hebben gekregen.
Spreker: Liesbeth Lam (LBjk)
Taal en gedrag, Het jonge kind Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan onze workshop waarin wij met elkaar op zoek willen gaan naar interventies die je zou kunnen toepassen bij jonge kinderen als het gaat om hun gedrag gekoppeld aan hun taalontwikkeling. Wij, twee jonge kind specialisten maken onderdeel uit van de LBjk, Landelijke beroepsgroep voor jonge kind specialisten. De LBjk is weer een onderdeel van de LBBO, www.lbbo.nl. In deze workshop richten wij ons met name op het jonge, schoolgaande kind. Wij zijn er niet voor kant en klare antwoorden, want elke organisatie/school en elke leerkracht is uniek. Net zoals elke kind/situatie. Deze moet je observeren met je hoofd, je hart en met je handen (Beets Kessens, 2009) Wel willen wij samen op zoek gaan naar hoe je zou kunnen anticiperen als het gaat om het gedrag en taal. Je herkent het misschien wel uit je praktijk, de internaliserende leerling die weinig van zich laat horen omdat hij er geen woorden aan kan geven of juist de externaliserende leerling die met haar gedrag haar omgeving regelmatig lijkt lastig te vallen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Praat en denk met ons mee op zaterdag 7 oktober. Tot dan Ellen Oosterholt en Liesbeth van Dijk-Lam
Spreker: Miriam Schreurs en Anneloes van Dulmen
Vanaf 2016 werkt de inspectie met een nieuw inspectiekader, voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.Met het nieuwe kader wil de inspectie scholen en besturen stimuleren om inzicht en overzicht te krijgen bij hun ambities en ontwikkel-/ verbeterpunten. Hierbij hanteert de inspectie gedifferentieerde oordelen en gaan zij uit van de deugdelijkheid eisen. Op basis van de kwaliteitsgebieden die de inspectie heeft geformuleerd, kan een school nu bijvoorbeeld een oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’ behalen maar wat moet je daarvoor laten zien? Wat is er nieuw aan het inspectiekader? Wat wordt er van de scholen verwacht? Hoe voldoe je aan de gestelde normen? En…. hoe kun je de unieke kwaliteiten van jouw school inzichtelijk maken? Wil je hiermee aan de slag? Schrijf je dan in voor deze workshop. De workshop is bedoeld voor intern begeleiders en leerkrachten die werkzaam zijn het po, vo, so of mbo.
Spreker: Mickey Waringa (Zien in de klas)
In deze workshop wordt aandacht besteed aan “Eigenaarschap”,. Hoe stimuleer je eigenaarschap? Hoe ziet eigenaarschap er uit? Wat doe je dan als leerkracht/ib’er? Hoe krijg je voor elkaar dat een ieder zijn/haar eigenaarschap pakt? Vanuit een theoretisch kader, a.h.v. Handelingsgericht Werken 2.0 wordt er in deze workshop gewerkt naar de praktijk. De trap van eigenaarschap komt hierbij ter sprake. Aan het einde van deze workshop heeft u handvatten gekregen om direct in de praktijk te kunnen toepassen. Mickey Waringa is werkzaam bij de organisatie “Zien in de klas”. Orthopedagogen en psychologen werkzaam bij ZIEN in de Klas zijn geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en het NIP)
Spreker: Jolande Bisschop (Seminarium voor Orthopedagogiek.)
Jonge kinderen komen vanuit een grote diversiteit aan opvoedingscontexten de school in. In de school wordt het kind geconfronteerd met een cultuur die ver af kan staan van de opvoedingscontext waarin het kind is opgegroeid. Deze kloof kan zich manifesteren door gedragsproblemen. Spel kan een motor zijn om deze verschillende milieus te verbinden. In spel immers kunnen kinderen vol vertrouwen zichzelf laten zien in relatie tot de ander. Gaandeweg kan het wederzijds vertrouwen groeien. Wat nu wanneer dat vertrouwen van de leerling zelf in relatie tot de ander niet makkelijk ontstaat en het kind lastig gedrag laten zien? In deze workshop zal theorie afgewisseld worden met zeer praktische toepassingen in de praktijk. Onderwerpen die aan bod komen: Spel, inrichten van hoeken, opbrengstgericht werken in relatie tot spel, metacognitie, gewone ontwikkeling in relatie tot een afwijkende ontwikkeling, totaalbeleving. Jolande Bisschop is werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Docent Master specialist gedrag en leren, schoolbegeleider school veranderingstrajecten. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor leer-en opvoeingsvragen. Zij geeft zeer boeiende workshops waarin zowel theorie als de praktijk aan bod komen. Zij is gespecialiseerd in het jonge kind en in groep 2/3 kinderen, zowel wat betreft de overgang van groep 2 naar groep 3 als de aanpak van gemengde groepen. Veel kennis heeft zij ook hoe je metacognitie in kan zetten in het onderwijs.
Spreker: Loek Mak-Peters en Elly Kraaimaat
KANS om thuiszitten te voorkomen! Nederland staat voor de taak om 9000 thuiszittende kinderen op een of andere manier weer naar school terug te krijgen. Hoe kan jij daar als leerkracht of begeleider in onderwijs aan meewerken? Als een leerling eenmaal thuis zit, is het eigenlijk al vijf over twaalf. Terug kijkend zien professionals dat er in het begeleidingstraject al verschillende signalen zijn geweest van dreigend thuiszitten van de leerling. Wat zijn die signalen en hoe kun je daar als professional op handelen? In deze workshop gaan we daarop in aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deze workshop is bedoeld voor gevorderde leraren in het PO en VO en voor begeleiders in onderwijs. (IB’ers, schoolondersteuners, e.a.) Wie zijn wij? Elly Kraaimaat: adjunct-directeur van sbo de Stuifheuvel en Lansbreker voor leerlingen die dreigend thuiszitter zijn of al geen onderwijs meer krijgen. Daarnaast geregistreerd mediator. "Alle kinderen op een passende onderwijsplaats, waar ze weer kinnen groeien en bloeien, is wat ik voor ogen heb". Loek Mak-Peters: schoolondersteuner bij een SWV en gespecialiseerd in het begeleiden van scholen die een (dreigende) thuiszitter hebben. Daarnaast is zij bestuurslid van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in Onderwijs. “Mijn drive is om mee te werken aan het terugdringen van het aantal kinderen dat thuiszit.”
Spreker: Andre Rietman (Erasmus Universiteit)
Executieve functies zijn HOT! Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen hebben vaak problemen met bijvoorbeeld werkgeheugen, flexibiliteit of impulscontrole. En die problemen komen lang niet alleen tot uiting in hun leren en in hun drukke of impulsieve gedrag. Ook emotieregulatie en veel sociale vaardigheden zijn afhankelijk van diverse executieve functies. Het vermoeden bestaat dat naast intelligentie, executieve functies de belangrijkste voorspellers zijn voor succes in het voortgezet onderwijs. Hoogstwaarschijnlijk zijn goede executieve functies in het vak van leerkracht of schoolleider ook mooi meegenomen, zo niet noodzakelijk! André Rietman is kinder- en jeugdneuropsycholoog, GZ-psycholoog en ergotherapeut. Hij werkt in het Sofia kinderziekenhuis van het Erasmus MC Rotterdam. Hij doet diagnostiek en behandeling en werkt aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. André is de bewerker van de handleidingen voor de Sensory Profiles (SP, Infant Toddler SP en Adolescent Adult SP) en van het boek ‘Leven met sensaties’. André Rietman verzorgt de trainingen ‘Werken met de Sensory Profile’ en ‘Werken met de AASP’ (voor adolescenten en volwassenen).
Spreker: Wijnand Gijzen
Is het mogelijk om zonder groepsplan te werken? En wat levert dat een leerkracht/schoolleider op, behalve een verlaging van de administratieve last? Op de bijeenkomst doet Menno van Hasselt, auteur van 'Groepsplanloos werken, van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak' uit de doeken hoe er planmatig gehandeld kan worden zonder gebruik te maken van een groepsplan. Wat er uiteindelijk overblijft is een afspraak voor de duur van een halfjaar die een aanpassing is op een kort en bondig onderwijsplan waarin opbrengstgericht passend onderwijs op schoolniveau is beschreven. Wijnand Gijzen onderwijsadvies adviseert, traint en coacht professionals in alle typen onderwijs. Thema's zijn passend onderwijs en opbrengst– en handelingsgericht werken. Bestuurders, schooldirecties, middenmanagers, leraren, onderwijsadviseurs; indien nodig worden alle ‘lagen’ met elkaar verbonden.
  za 7 okt 2017
11:45 - 12:45
za 7 okt 2017
13:30 - 14:30
za 7 okt 2017
14:40 - 15:40
Positive Behavior Support ( PBS) : een school dynamische benadering.
meer info
Vrij Vrij Vrij
Insights Discovery
meer info
Vrij Vrij Vrij
Goed leerkrachtgedrag mag
meer info
Vrij   Vrij
Het jonge kind en gedrag
meer info
  Vrij Vrij
Werken met het nieuwe inspectiekader. Helderheid voor directie, ib’er en leerkracht.
meer info
Vrij   Vrij
Eigenaarschap
meer info
  Vrij Vrij
Spel als motor voor gedragsontwikkeling
meer info
Vrij Vrij  
Signaleren en dreigend thuiszitten
meer info
Vrij Vrij Vrij
Executieve functies in de klas: Denken Voelen Doen
meer info
Vrij Vrij  
Groepsplanloze basisschool
meer info
Vrij Vrij Vrij
Prijs leden€ 125
Prijs niet-leden€ 175
LocatieVathorst College
Adres Lovink 6 3825 MP Amersfoort (google maps)
Plaatsen65
Nog beschikbaar13
ContactInke Wentink (inke_wentink@kpnplanet.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.



Lid worden